รางวัลแด่สมาชิกขาประจำคัดสรร

ในเดือนมีนาคม 2555 นี้ เป็นวาระครบรอบ 12 ปีของบริษัทคัดสรรดอทคอม จก.  จากวันแรกเริ่ม จนถึงวันนี้ มีสมาชิก มาช่วยอุดหนุน  ติ ชม ในบริการมาตลอดระยะเวลา  บางท่านก็เป็นขาประจำกันมา จากสถิติที่เราบันทึกไว้สูงสุด ก็ประมาณ 300 orders ได้

เพื่อขอบคุณท่านสมาชิกเป็น 10 เท่าของจำนวนเวลา  คัดสรร เลยได้คัดสรร สมาชิก 120 ท่าน ที่ได้สั่งซื้อสินค้ามากตามลำดับ และจะส่งของที่ระลึก ที่เป็นสินค้ายอดฮิตตลอดกาล  คือโมเดลกันดั้มให้  โดยมีกติกาว่าให้สมาชิก ตามรายชื่อข้างล่างนี้  ไปแจ้งขอรับของทีระลึก โดยที่ก่อนจะแจ้ง ช่วย login สมาชิก ไปเช็คข้อมูลที่อยู่ ที่จัดส่ง ว่าถูกต้องเรียบร้อยดีแล้ว และมาใส่ในช่องความเห็น ( comment) ของ เฟสบุ๊ค (facebook)  http://facebook.com/kudson ว่าสมาชิกหมายเลข xxxxx ที่อยู่ถูกต้อง   เพื่อที่คัดสรรจะได้จัดส่งของให้ต่อ

รูปของที่ระลึก

คัดสรรดอทคอม จะรับแจ้ง ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 นะคะ  หลังจากนั้น จะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับของที่ระลึก

79625 bobby 62023 ปัณณทัต ตรีเกษม
75729 กณวัฒน์ โสรัสสะ 79788 ปิยะดา ภูษิตกิตติคุณ
77416 กมลศักดิ์ เตชประทักษ์ 85327 พงศธร ลีสัมพันธ์
71135 กรธวัช ธีรคุปต์ 80634 พงศ์อธิป นิลโกสิตย์
69974 กรวิก อินทรกำแหง 81093 พงษ์เดช ไกรศรีภพ
85231 กฤษฎา รัตนนิตย์ 71844 พลาวิต วรรณพฤกษ์
86758 ก้องโชค โตวตระกูล 80834 พัชนี กุลสวัสดินันท์ (อ้อย)
87990 กาญจนา 69976 พิฆเนศ ยอดขำ
70824 กาญนฑีป์ จตุรพิพิธพรชัย 60673 พิศลย์ โอฬารไพโรจน์
89822 กานต์ สุขสานต์ 89493 พิศิษฐ์ วินุราช
87579 กิตติเชษฐ์ เลาหะวงศ์เกษม 87777 พิสิษฐ์ แม้นพงศ์อมร
74880 กิตติธร อุทิศอุทัยวรรณ 88855 พุทธิพงษ์ กสิณพุฒิพงศ์
66862 กีรติ อารยวัฒน์ 82855 พูนลาภ ป้อมเป็ง
76369 ขวัญจายงฐ์ ญาณจสกัลป์ 72697 ภาณุ ศรีอรุณ
72527 คีรี ปัทมสิริวัฒน์ 82784 ภูมิพัฒน์ งามปลั่ง
90719 จักรี ดีสูงเนิน 84079 ภูริชา สายโยธา
74701 จันทิมา ปานเจริญศักดิ์ 86244 ภูษิต ตรีสง่า
86805 จิรพงษ์ มณีสิริกาญจนา 80566 ยุตภูมิ บุญส่งประเสริฐ
73005 จิรศักดิ์ หงษ์สินสี 86055 ระวีวรรณ สายวรรณะ
88296 จุมพล กาญจนโรจน์ 91820 ลือชา ไกรศรีภพ
91663 จุลรดิช ประเสริฐเจริญสุข 65645 วงศกร ตั้งทรงจิตร
70532 เฉลิมพล ญาณโภชน์ 74489 วริศรา วรเศรษฐศักดิ์
69508 ชยพร พบจินดา 75050 วรุณ นิลศิริ
70064 ชลาศรัย ศิริประเสริฐ 21054 วิทิต ตงศิริ
91874 ชลิดา วรเชษฐบัญชา 66741 วิโรจน์ วิจักขณ์ศิลป์
89540 ชวลิต ฮะกีมี 83483 วีรพงษ์ อันทะเกต
72928 ชวาล พรมชัย 76050 วีรยุทธ เชื้อแก้ว
77643 ชานน ชิ้นประเสริฐ 77716 วีรศักดิ์ โรจน์รัตนชัย
79140 ชานนท์ สินสมบูรณ์ชัย 72533 วีระศักดิ์ อุดมสิน
90033 ฐิตินันท์ นิติกุลเกยูร 75659 ศรัณย์ ประเสริฐโยธิน
69142 ณฐพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ 62468 ศราวุฒิ เมธาขจรกุล
83883 ณัฐกิตติ์ โชติวิเศษอนันต์ 87830 ศรุต รุจิรไพบูลย์
71532 ณัฐวุฒิ โฆษิตชัยวัฒน์ 82393 ศุภกร พานิชย์วิลัย
87898 ณัฐิยา เตชะบุณยรัตน์ 58246 สรวิชญ์ สิงห์พลกุล
73338 ดุจฤดี เกียรติโพธา 72416 สหวัฏ สิริพรไพฑูรย์
86728 เดชาวัต แสงเรือง 73686 สัชฌกร อุ่นมาก
92910 ตรีเทพ นพคุณ 88962 สัณหภูมิ ใบตระกูล
79988 เตชวัต บุญประคอง 74697 สันติ บุญชูช่วย
81707 ทรงชัย แซ่ตั้ง 67334 สันติพงษ์ สว่างเลื่อง
75339 ทรงสิทธิ์ ประสิทธิ์เวชศักดิ์ 85317 สาริน จวงมุทิตา
67074 ทศรัตน์ รังษีสุทธิรัตน์ 81386 สุชยินท์ หิริสัจจะ
70905 ธนบูลย์ ทองแตง 94251 สุตทวี บัวขวัญ
73492 ธนรัตน์ ผจวบโชค 64577 สุนิสา พงศ์นิพัทธ
92449 ธนวัฒน์ ชินประพินพร 66635 สุพัฒน์ โสภณวิวัฒน์กุล
70783 ธนวัฒน์ อัศวภัทรภูติ 91985 สุภกิจ บริบูรณ์โภคา
80211 ธนาภัทร บุญเสริม 74638 สุรชาติ บูรณอรรถชัย
86020 ธนุส ผลไสว 90660 สุรางค์ โตโฉมงาม
84313 ธัชพล เดชอนันต์ 69092 เสริมสิน สุขโหตุ
85657 ธัญสิทธิ์ จันทร์น้อย 91999 หริณัฐ ก่อเกียรติพิทักษ์
71714 ธีรพล ม่วงประเสริฐ 86324 อดุลย์ พึ่งรัตนา
73348 นนท์ปวิธ สีคำ 86900 อนุวัฒน์ ยุทธศุภากร
35478 นนทัช เกษมพิทักษ์พงค์ 89694 อภิโชค ศิริพิทยา
64276 นพพร เนตรกระจ่าง 69290 อรรถพล แซ่ตั้น
74919 นวพล เกตุชาติ 76770 อรวรรณ เกศแก้วกมล
86996 น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ 74418 อัครพงศ์ ลิมป์สัมฤทธิ์
70980 บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข 75806 อัครินทร์ บุญเกิด
93087 บุ๋ม บ.โตโยต้า ระนอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก. 89830 อังคาร จึงถาวรทรัพย์
69084 บุศรา กฤษณชาญดี 87612 อัยยรัช อัครวิกรานต์
74382 ปรก เจิมงามพริ้ง 81654 อุดมพร บางท่าไม้
86987 ปรินท์ บุมี 90929 เอกพจน์ พลศักดิ์ศรี
Follow us on Twitter

หนึ่งความคิดบน “รางวัลแด่สมาชิกขาประจำคัดสรร”

  1. 67334 สันติพงษ์ สว่างเลื่อง ถูกต้องครับ ที่อยู่ 100/1 อาคารวรสมบัติชั้น15 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

  2. สมาชิกหมายเลข 73005 ข้อมูลที่อยู่ถูกต้องคับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *